From the recording You Are Forever

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Ni Hesus Ti Biag
Songwriter: Sheshy Diaz

Ni Hesus ti biag, ken namnama
Awan sabali nga kumamangan ta,
Isuna laeng pagtalekan
Tapnu ti biag ket sitatalna.

Isu ti mangisalakan,
Mangted ti urnos,tumunggal maysa
Umay ka gayyem ko,agdayaw ta
Tapnu ti biag ket maispalna.

O Hesus biag ko tulunganak
Pakawanen nak nagbasulak
Ta Sika laeng kumamangak
Awan sabali nga pakatalgedak.

Dawaten ta nga sipupudno
Ayat ti Apo, agnanayun
Dayawen ken Apo, O Hesus ko
Amin nga parsuam mairag-o

Ni Hesus isu't salaknib ko
Isu ti puon anges daytuy biyag ko
Sika't manubbot ken salaknib ko
Managayat ken managparabur.

O Hesus biag ko tulunganak
Pakawanen nak nagbasulak
Ta sika laeng kumamangak
Awan sabali nga pakatalgedak.